Privacyverklaring

Privacyverklaring

Groothuisbouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Groothuisbouw en aan haar gelieerde vennootschappen.

Contactgegevens
Groothuisbouw
Titaniumweg 10
8304 BR Emmeloord
https://www.groothuisbouw.nl/
0527-624 370

De persoonsgegevens die wij verwerken
Groothuisbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, wij gebruik maken van uw diensten als leverancier en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen of afhankelijk van de diensten die wij bij u afnemen:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Contactgegevens
 Geslacht 
 Kredietwaardigheidscheck
 Betaalgegevens
 KvK inschrijfnummer
 BTW nummer
 IP-adres (laatste octet gemaskeerd)
 Locatiegegevens
 Gegevens over uw activiteiten op onze website
 Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 Uw internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groothuisbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen of de diensten die wij bij u afnemen:

 Het kunnen uitvoeren van onze diensten in de breedste zin des woords (zowel online als offline), waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het realiseren van nieuwbouw woningen
 Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige reclame (met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van beurzen, open huizen en het laatste nieuws rondom Groothuisbouw. De nieuwsbrief wordt maximaal 2 keer per maand verstuurd)
 Telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen
 U kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
 Om uw gedrag op onze website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Groothuisbouw verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen of de diensten die wij bij u afnemen:

 Op basis van uw toestemming
 Ter uitvoering van een overeenkomst
 Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen uw privacybelang. Zodra uw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Groothuisbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Groothuisbouw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Groothuisbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies
Groothuisbouw gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Groothuisbouw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics __utma, __utmb, __utmc, __utmz, _gaq_UA-8387084-2 Analytische cookie die websitebezoek meet 50 maanden

 
Groothuisbouw maakt gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groothuisbouw. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groothuisbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Groothuisbouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Groothuisbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@groothuisbouw.nl

Wijzigingen in het Privacybeleid
Groothuisbouw behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Groothuisbouw adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. 
 
Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 28 mei 2020.

Groothuisbouw Emmeloord

Modelwoningen

Zes speciaal voor u
gebouwde modelwoningen.

Bezoek onze modelwoningen

Contact

Wij zijn 

Groothuisbouw

Neem contact op

OPEN HUIS

De kans om te zien

wat wij bouwen

Bezoek een Open Huis